skenimi i integritetit ballina

Skenimi i Integritetit

Prishtinë, 9 Qershor  2016– Viteve të fundit kemi parë një rritje të iniciativave për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve publike. Integriteti është bërë një koncept kyç në ndërtimin e një administrate publike efektive dhe cilësore. Ky studim ka ardhur si pasojë e mungesës të deritanishme të vlerësimit kuantitativ të integritetit në institucionet publike. […]

Sedu Sq

Perceptimi, njohuritë dhe përvojat e të rinjve në fushën e korrupsionit në sistemin e edukimit

Ky raport paraqet tërësinë e të dhënave të grumbulluara nga anketimi i bërë si pjesë e hulumtimit në 5 komuna të Kosovës, i cili ka bërë matjen rreth perceptimit, njohurive, përvojave në raport me korrupsionin në sistemin e edukimit. Hulumtimi është inicuar nga Lëvizja FOL si një nevojë e domosdoshme për krijimin e pasqyrës së qartë të mendimit të […]

health mockup

Korrupsioni në Institucionet e Kujdesit Shëndetësor Publik në Kosovë

Lëvizja FOL në periudhën Janar-Shkurt të këtij viti ka zhvilluar një hulumtim të opinionit publik rreth perceptimeve dhe përvojave në raport me korrupsionin në sistemin e kujdesit shëndetësor publik

scancorr

Njohuritë, Qëndrimet dhe Përvojat e Qytetarëve rreth Korrupsionit në Kosovë

Hulumtim analizon nivelin e besueshmërisë së qytetarëve në institucionet publike të Republikës së Kosovës. Më specifikisht, hulumtimi analizon perceptimin e qytetarëve sa i përket nivelit të lartë të korrupsionit në vend. Në pjesën e parë të hulumtimit, qytetarët janë pyetur për të bërë identifikimin e problemeve kryesore me të cilat Kosova është duke u ballafaquar […]


KURSETKampi Veror 2016

Lëvizja FOL me mbështetjen e USAID dhe ATRC, po implementon projektin “Përfshirja e të rinjëve në promovimin e luftës kundër korrupsion në sistemin e Edukimit në Kosovë”


TRAJNIMET