Sedu Sq

Lëvizja FOL | 2016-03-15 | Korrupsioni në Edukim

Ky raport paraqet tërësinë e të dhënave të grumbulluara nga anketimi i bërë si pjesë e hulumtimit në 5 komuna të Kosovës, i cili ka bërë matjen rreth perceptimit, njohurive, përvojave në raport me korrupsionin në sistemin e edukimit.

Hulumtimi është inicuar nga Lëvizja FOL si një nevojë e domosdoshme për krijimin e pasqyrës së qartë të mendimit të të rinjve mbi këtë dukuri, një skanim i detajuar i qëndrimeve të tyre dhe përballjes me të njëjtën.
Sa i përket periudhës kohore të zhvillimit të anketimeve me mostrat e përcaktuara paraprakisht pas analizimit për inkuadrim të të rinjve në luftimin e korrupsionit, procesi është zhvilluar gjatë muajve Dhjetor 2015–Janar 2016.

 

 

PUBLIKIME TJERA

Perceptimi, njohuritë dhe përvojat e të rinjve në fushën e korrupsionit në sistemin e edukimit

March 17, 2016 , Korrupsioni në Edukim

Ky raport paraqet tërësinë e të dhënave të grumbulluara nga anketimi i bërë si pjesë e hulumtimit në 5 komuna të Kosovës, i cili ka bërë matjen rreth perceptimit, njohurive, përvojave në raport me korrupsionin në sistemin e edukimit. Hulumtimi është inicuar nga Lëvizja FOL si një nevojë e domosdoshme për krijimin e pasqyrës së qartë të mendimit të […]

Korrupsioni në Institucionet e Kujdesit Shëndetësor Publik në Kosovë

February 26, 2016 , Korrupsioni në Institucione

Lëvizja FOL në periudhën Janar-Shkurt të këtij viti ka zhvilluar një hulumtim të opinionit publik rreth perceptimeve dhe përvojave në raport me korrupsionin në sistemin e kujdesit shëndetësor publik

Njohuritë, Qëndrimet dhe Përvojat e Qytetarëve rreth Korrupsionit në Kosovë

September 1, 2015 , Korrupsioni në Edukim

Hulumtim analizon nivelin e besueshmërisë së qytetarëve në institucionet publike të Republikës së Kosovës. Më specifikisht, hulumtimi analizon perceptimin e qytetarëve sa i përket nivelit të lartë të korrupsionit në vend. Në pjesën e parë të hulumtimit, qytetarët janë pyetur për të bërë identifikimin e problemeve kryesore me të cilat Kosova është duke u ballafaquar […]

DOWNLOAD ATTACHMENTS
Shkarko këtu